ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻦ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﯿﻔﺘﺪ

ﺭﺅﯾﺎ ﺑﺒﺎﺭﺩ

ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ

ﻗﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ

ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩه‌ایم!

👤ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ


+گلسا تو آرزوی آزادی رقص رو کردی شب تولدت... من آرزوی رسیدن روزی رو میکنم که به خاطر بیرون بودن نا چیز مویی از زیر روسری [ از سر سهو!] سوهان به روحم کشیده نشه!