ایها الناس! طاقچه با یک کتاب و کلوب با سه تا فیلم به روز شد، بشتابید!! 

.

.

خوشحالی امروز... 

نزدیکی و صمیمیت بیشتر یکی از بهترین ترکمنامون... دختری که همیشه دنبال یه راهی برای تونل زدن به دلش بودم، خودش نزدیک و صمیمی و صمیمی تر شد. و امروز اقرار کرد که از اوایل سال به فکر جذب منه! اما نمیدونم چرا همیشه با هم رودربایستی داشتیم! 

خوش حالم از بودنش، خدایا! تافت میزنی به این حال خوبمون و با هم بودنمون؟! 

در خور حال مون:


ای بسا هندو و ترک هم زبان
ای بسا دو ترک، چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگراست
"همدلی از هم زبانی بهتر است"