نگا هوپی جونم! 

یه قانون نانوشته تو زندگی وجود داره:

کسی که دوستت داشته باشه، هیچ کاری هم که انجام ندی

باز هم دوستت داره

برعکس

اگه یه نفر تو رو نخواد

تو هر کاری بکنی، باز تو دلش جات نمیشه... 

ساده اس ولی واسه درکش باید تلاش کنی

خب این که یه چیز کلی بود، واسه هر نوع رابطه... 

و اما مسئلهٔ! 

قانون نانوشته بعدی میگه که

هر چی بیشتر در دسترس باشی، نخواستنی تری! 

هر چی داشتنت سخت تر باشه، سخت تر از دستت میده و عزیزتر میمونی

ضمنا، محبت بی جا واسه کسی که دلش با تو نیست، 

مثل چپوندن لقمه غذا تو دهن یه آدم سیره! پس از خودت احمق نساز خواهشا! 

جونم به فدات ، قربون صورت گردت بشم من 😻

واسه این که مورد قبول واقع بشی، دست به اصلت نزن! بذار خود واقعیت دوست داشته بشه 

آخه میدنی؟ هر چه قدر هم تلاش کنی به معیارهاش نزدیک بشی، بالاخره یه روز یکی از تو بهتر پیدا میشه! 

راستی حرف ایمان هم یادت باشه! 

اگه یه نفر واقعا کسی رو بخواد، هر جور شده میره سراغش! هر جور شده! نکه تازه تهدیدت هم بکنه! 

جمله آخر... 

همون جور که بابا گفت:

محدوشون کن و با احتیاط برو جلو... که 7 سال جهنمی رو واسه خودت نسازی😊

سرزنش هم دیگه بسه! 

به قول لی لی، دل باید دست گل به آب بده تا پخته بشه، نصحیت فایده نداره...