تمام خط به خط و کلماتش ،حرف دل !

از اینجا گوش بدین👈 🎼🎧